The 3rd International Conference on Gross National Happiness Conference 2007, Nongkhai & Bangkok, Thailand

www gnh3 movement
Newsletter subscribe

Subscribe Unsubscribe

Click to enlarge

Pictures GNH3 Youth Programme available here>>>


Click to enlarge

 

 

เว็บไซต์ GNH ของเราเปิดพื้นที่เนื้อหาภาษาไทยแล้ว
ท่านสามารถเข้าได้จากเมนูหลัก "ไทย" หรือจากลิงค์ด้านล่างนี้

 "I feel that there must be some convergence among nations on the idea of what the primary objective of development and progress should be - something Gross National Happiness seeks to bring about".

                    H.M. Jigme Khesar Wangchuckโครงการการเคลื่อนไหวเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติสู่กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง


โครงการ “การเคลื่อนไหวเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติสู่กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง”  เป็นชุดการประชุมสังเคราะห์และบูรณาการความรู้โดยบริษัทสวนเงินมีมา  จำกัด  ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และแผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทยในระดับนานาชาติ (TGLIP) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือนกรกฎาคม 2552


ชุดการประชุมนี้มี 7 เวที เพื่อสำรวจเชิงลึกในแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสุขและ “การนิยามใหม่เรื่องความก้าวหน้า” ซึ่งจะขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  วิวาทะระดับนานาชาติเรื่องของจีดีพี และความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วน  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการรวบรวมสังเคราะห์ไปพร้อมกับการขับเคลื่อน
 สมมติฐานของโครงการคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานและสำคัญยิ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ได้แก่ ภาคการเมือง (รัฐบาล  องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรทางการเมือง) องค์กรพัฒนาเอกชนหรือภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจภายใต้การสนับสนุนจากนักวิชาการที่มีความเป็นอิสระ  ผู้นำด้านจิตวิญญาณ  สื่อและกลุ่มเยาวชน
 โครงการนี้เป็นการขยายผลจากการประชุมนานาชาติความสุขมวลรวมประชาชาติครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดหนองคายและกรุงเทพมหานครในเดือนพฤศจิกายน 2551 โดยความร่วมมือขององค์กรภาคีทั้งในและต่างประเทศ  โครงการฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ  
pixel planet design