The 3rd International Conference on Gross National Happiness Conference 2007, Nongkhai & Bangkok, Thailand

www gnh3 movement
Newsletter subscribe

Subscribe Unsubscribe
ข่าวประชาสัมพันธ์

Click to enlarge

Pictures GNH3 Youth Programme available here>>>


Click to enlarge

 

 

เว็บไซต์ GNH ของเราเปิดพื้นที่เนื้อหาภาษาไทยแล้ว
ท่านสามารถเข้าได้จากเมนูหลัก "ไทย" หรือจากลิงค์ด้านล่างนี้

 "I feel that there must be some convergence among nations on the idea of what the primary objective of development and progress should be - something Gross National Happiness seeks to bring about".

                    H.M. Jigme Khesar Wangchuckชนบทกับเมือง จากความเหลื่อมล้ำสู่ความร่วมมือ
ขอเชิญร่วมเวทีสัมมนา ชนบทกับเมือง: จากความเหลื่อมล้ำสู่ความร่วมมือ วันพุธที่ 13 พ.ค. 2552 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคชนบท ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ “พื้นที่ความรู้เชิงซ้อนระหว่างชนบทกับเมือง” ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (TDRI) “การปฎิรูปเศรษฐกิจเพื่อการเชื่อมโยงภาคเมืองกับชนบท” อภิปรายโดยผู้ปฎิบัติการชุมชนชนบท มอส. วิทยาลัยการจัดการทางสังคม สถาบันวิจัยรุกขเวช ดำเนินการอภิปราย โดย ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชื่อมโยงภาคเมือง คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ปาฐกถานำ “วิถีสีเขียวร่วมกัน” ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด “วิถีเมืองที่เกื้อกูลชนบท” การอภิปรายแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเมืองกับชนบท “มาบตาพุด ความหวังของชุมชนท่ามกลางกระแสการพัฒนา” ชาวชุมชนมาบตาพุด จ.ระยอง “ตลาดสีเขียวและการค้าที่เป็นธรรมต่อผู้ผลิตและชุมชน” เครือข่ายตลาดสีเขียว เลมอนฟาร์ม ติดต่อรายละเอียดและสำรองที่นั่ง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โทร. 02-622-0955,02-222-5698, 086-8373846 แฟกซ์ 02-622-3228 อีเมล์ gnh.movement@gmail.com,k_sajee@hotmail.com, supotchun@yahoo.com
 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ: สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนโยบายอย่างมีส่วนร่วม
กำหนดการโครงการความเคลื่อนไหวเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติฯ เวทีสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ: สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนโยบายอย่างมีส่วนร่วม เวลา 08.30 – 13.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2552 ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 7 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
GROSS NATIONAL HAPPINESS and the search for a new global economic architecture: do
Thursday 29 January 13.00-17.00 hours SASIN Patasala Building
 
Information and Communication Technology for a Global Sustainable Future
PARADISO ICT Innovations suited to ‘Beyond GDP’ societies A global project of the European Union, the Club of Rome and Orionis, France Presentation on the results of the Paradiso conference 22-23 January 2009, Brussels www.paradiso-fp7.eu
 
การบรรยายสาธารณะ “ความสุขมวลรวมประชาชาติกับการรื้อสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่”
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มกราคม ปี 2552 เวลา 13.00-17.00 น. วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ห้อง ๕๐๒ อาคารศศปฐศาลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. โรนัลด์ โคลแมน และ ดาโช กรรมา อุระ นำเสนอการบูรณาการความสุขมวลรวมประชาชาติในบัญชีประชาชาติ อันจะส่งผลให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงกับประชาชน ดร. โรนัลด์ โคลแมน ผู้อำนวยการบริหาร GPI Atlantic (GPI=Genuine Progress Index) และที่ปรึกษาศูนย์ภูฐานศึกษา เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกรุ่นแรกๆ ที่ตั้งข้อสังเกตกับวิธีการวัดและตัวชี้วัดเศรษฐกิจโลกที่มิได้สะท้อนต้นทุน ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและสังคมไว้ในบัญชีประชาชาติ ดร. โคลแมน ได้ศึกษาและจัดทำดัชนีที่วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของการพัฒนามาปฏิบัติจริง ดาโช กรรมา อุระ ประธานศูนย์ภูฐานศึกษา ผู้ชำนาญการในเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) ซึ่งในระยะ ๑-๒ ปีที่ผ่านมา มีความสนใจและข้อถกเถียงอย่างกว้างขวางว่า GNH หรือความสุขของสังคมวัดได้อย่างไร มีอะไรเป็นดัชนีชี้วัด ดาโช กรรมา อุระ จะนำเสนอผลการศึกษาดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติจากประเทศภูฐาน หมายเหตุ : มีการแปลสรุปความหลังจบการบรรยาย สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ฟรี โทร. ๐๒-๖๒๒-๐๙๕๕, ๐๒-๒๒๒-๕๖๙๘, ๐๘๖-๘๓๗-๓๘๔๖ แฟ็กซ์ ๐๒-๖๒๒-๓๒๒๘ อีเมล sajee@gnh-movement.org, k_sajee@hotmail.com
 
ขอเชิญร่วมส่งบทความ งานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในเวทีการสังเคราะห์และบูรณาการความรู้
 
โครงการจีเอ็นเอชมีความประสงค์รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ ระยะเวลา 18 เดือน
บริษัทสวนเงินมีมา จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม มีการดำเนินงานสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา ร้านหนังสือศึกษิตสยาม โครงการส่งเสริมสนับสนุนตลาดสีเขียวและเครือข่ายผู้บริโภคสีเขียว รวมทั้งโครงการเคลื่อนไหวเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) สู่กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง
 
โครงการ “การเคลื่อนไหวเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติสู่กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง”
 

pixel planet design