The 3rd International Conference on Gross National Happiness Conference 2007, Nongkhai & Bangkok, Thailand

www gnh3 movement
Newsletter subscribe

Subscribe Unsubscribe
เอกสารเผยแพร่

Click to enlarge

Pictures GNH3 Youth Programme available here>>>


Click to enlarge

 

 

เว็บไซต์ GNH ของเราเปิดพื้นที่เนื้อหาภาษาไทยแล้ว
ท่านสามารถเข้าได้จากเมนูหลัก "ไทย" หรือจากลิงค์ด้านล่างนี้

 "I feel that there must be some convergence among nations on the idea of what the primary objective of development and progress should be - something Gross National Happiness seeks to bring about".

                    H.M. Jigme Khesar WangchuckSummary of a Training Workshop on Measuring Genuine Progress, January 2009 , Bangkok, Thailand
 
GNH Movement Persepective of The 2nd International Buddhist Economics Conference, April 2009, Ubonratchathani
 
GNH Movement Project 9-month Summary
This is a summary of the work of GNH Movement Project for the first 9 months (from August 2008 - April 2009)
 
จีดีพี ดัชนีวัดความก้าวหน้า
ทันทีที่รัฐบาล (ปี พ.ศ. 2551) ประกาศว่าถึงแม้ประเทศไทยจะมีอัตราเงินเฟ้อสูงแต่ตั้งเป้าหมายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากจีดีพีของประเทศไทยประมาณ 6% ถ้อยแถลงดังกล่าวก่อให้เกิดความรู้สึกที่ขัดแย้งของคนส่วนใหญ่ในประเทศ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจจริงที่ตัวเองกำลังดิ้นรนอยู่ในชีวิตประจำวันที่ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่รายได้กลับไม่เพิ่มขึ้น ข้อสงสัยในความสัมพันธ์เหล่านี้กำลังกระจายแผ่กว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างข่าวประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของทางการในการกระตุ้นจีดีพีกับชีวิตจริงที่แต่ละคนสัมผัสอยู่ ซึ่งมีคำถามที่สำคัญว่า เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น มั่งคั่งขึ้นนี้ แท้จริงแล้วเป็นของใครเท่าใดและแลกมาด้วยอะไร?
 
เรื่อง ความสุขมวลรวมประชาชาติ GNH
บทความสําหรับ ดอกเบี้ยธุรกิจ คอลัมน์ มากกว่าเงินตรา ๑๘ เรื่อง ความสุขมวลรวมประชาชาติ GNH โดยดร.มิชิตา จําปาเทศ รอดสุทธิ สถาบันการบริหารและจิตวิทยา Michita@ThaiBoss.com, www.ThaiBoss.com
 

pixel planet design